• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Системски НЛП Тим Билдинг

 

Зошто е важно вашиот тим билдинг да биде со системски НЛП пристап?

Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.

Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата, т.е. системот во кој што припаѓа.

Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.

Откривањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци, т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.

Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.

Што прави системската динамика во организацискиот систем?

Овој практичен системски пристап беше развиен со цел да се префрли фокусот од поединецот кон поширокиот систем и од таа перспектива да се поддржи неговиот развој, лидерство и организациска виталност кај сите типови на системи, било да се лични или корпоративни.
Освен на лични, семејни системи, во голема мера сме посветени на работење на организациски системи, бидејќи таму се испреплетуваат различни системски динамики, кои се значајни за успехот на тимовите и на организацијата како целина.

Системските динамики не одговараат на проценки на личност, тимски профили и други модели. Тие се позади сите рационални интервенции и бараат да бидат откриени само преку практична системска интервенција..

Симптомот може да се отстрани само со работа на личност; сепак, динамиката што припаѓа на системско ниво едноставно ќе се појави повторно и ќе се изрази во различен контекст.

Системската НЛП програма, поради нелинеарното размислување и системската интервенција, овозможува нови извори и решенија за разрешување на секаков вид на тимска или организациска динамика.

 

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Како овој системски НЛП пристап може да предизвика промени и раст во вашата организација?

 • Практичните вежби за откривање на системската динамика овозможуваат јасен и прецизен увид во организациските системи.
 • Ефектите од несвесната системска динамика се видливи во однесувањето на поединецот. Системската НЛП обезбедува рамка за идентификување, решавање и разбирање на истите, што е всушност од клучно значење за создавање ефективни промени во секојдневниот живот.
 • Со идентификување на јаките и слабите страни во организацискиот систем, фокусот се префрла од поединецот кон поширокиот систем, што обезбедува развој на самосвесност и емоционална интелигенција.
 • Подобро разбирање како индивидуата функционира во рамките на системот, на самиот систем и на организацискиот систем како целина.
 • Го зајакнува целиот организациски систем.

Теми за развој на тимска работа и зајакнување на перформансите на тимот

 • Кохезија и вмрежување во рамките на тимот - став на „ние“, споделување на слични верувања, вредности и ставови води кон зголемена продуктивност,
 • Тимска одговорност - Заложба за завршување на распределените задачи и помагање на другите за исполнување на роковите, заинтересираност за работата што ја извршуваат другите членови на тимот и слободно споделување релевантни информации, фокус на решавање на проблемите, а не врз вината за другите,
 • Личен развој - Јас како дел од поголем систем,
 • Индивидуата како дел од тимот - Секој тим е група на луѓе. Но, не секоја група на луѓе е тим,
 • Тимот е дел од целиот систем - сите сме поврзани. Системски пристап - влијанието на тимот во организацијата како целина,
 • Колективна интелигенција - заедничко донесување одлуки, формирање консензус, насочување на различни идеи и прашања и мотивирање на луѓето преку здраво ниво на конкуренција за подобрување на креативноста и продуктивноста на една организација.

ПРОГРАМИ за развој на тимска работа и зајакнување на перформансите на тимот

 State Management 

дизајнирана со цел воспоставување баланс помеѓу внатрешниот и надворешниот свет, чувство н спокојство и благосостојба и подигнување на свеста за сопствениот ментален, емотивен и физички имунитет. Оваа интерактивна програма ви нуди практични алатки за да постигнете лесно и едноставно , баланс помеѓу умот и телото, емоциите и рациото. Интерактивни теми и техники кои што ќе бидат разработени:

 • Управување со себе
 • Конфликтот и промената не се проблемот. Справувањето со нив е!
 • Управување со емоциите
 • Практични техники за менаџирање на личниот потенцијал.

Развој на организациска култура, компетенции и лидерство

дизајнирана за постигнување на поголема свесност и контрола на самиот себе и влијанието на поединецот врз животната средина, како и подобрување на комуникациските вештини помеѓу различни групи, вмрежување и колективно дејствување. Интерактивни теми и техники што ќе бидат обработени:

 • Модел на комуникација - Однесувањето е потсвесен процес.
  - ментално, физичко, енергетско и духовно поле. Свеста за тоа поле во кое што работите води кон поголема свесност.
 • Кои се вашите движечки сили што ве мотивираат и инспирираат?
 • Верувања и вредности го обликуваат однесувањето и влијаат на процесот на управување со времето и донесувањето одлуки. Кои се вашите лични вредности и верувања?
 • Секој тим е група на луѓе. Но, не секоја група на луѓе е тим.
 • Влијанието на личниот став и професионализам во креирањето на организациската култура.
 • Дали имате чувство за припадност?
 • Семејни системи и нивните влијанија врз секојдневниот живот.
 • Системска и колективна поврзаност.

Херојско патување

дизајниран за балансирање на надворешниот и внатрешниот свет, личниот и професионалниот живот, како и умот, телото и емоциите, освестување на процесот на мотивација и јакнење на личниот потенцијал, подобрување на комуникациските вештини помеѓу различни групи, значење на вмрежувањето и колективното дејствување, зајакнување на колективните вредности и создавање на организациска култура. Интерактивни теми и техники што ќе бидат обработени:

 • ментално, физичко, енергетско и духовно поле. Свесноста за тоа во кое поле работите води кон поголема свест.
 • Што е тоа што ве поттикнува, мотивира и инспирира?
 • Какво е вашето херојско патување и во која фаза на патувањето сте?
 • Ментално поле - Дали моето однесување ги создава посакуваните резултати?
 • Свесност за внатрешен дијалог и дејствување.
 • Кои се вашите лични вредности и верувања?
 • Зошто го работите она што го работите и за што?
 • Физичко поле - Што зборува вашето тело?
 • Енергетско поле - Како да управувам со моето енергетско ниво?
 • Семејни системи и нивните влијанија врз секојдневниот живот.
 • Системска и колективна поврзаност.
 • Влијанието на личниот став во креирањето на организациската култура.

 Јас како дел од организацијата како целина

дизајнирана за постигнување на чувството на припадност кон организацијата, подигање на свеста како член на тимот, зголемување на свесноста и одговорноста за личното однесување и неговото влијание врз организацискиот систем. Интерактивни теми и техники што ќе бидат обработени:

 • Личен развој
 • Индивидуата како дел од тимот. Кое е вашето место во тимот?
 • Тимот е дел од системот како целина. Какво е влијанието на тимот во организацијата како целина?

 Какви резултати може да очекувате?

 • Подигање на свеста за организациското системско поврзување и поттикнување на мотивацијата предивикуваат зголемување на професионалниот ангажман, посветеност и лојалност;
 • Подигање на свеста и контролата врз самите себе, повисокото ниво на почитување на чувствата и однесувањето на другите луѓе овозможува подобра соработка и зголемена ефективна комуникација.
 • Освестувањето на „слепите точки“ во однесувањето и дејствувањето придонесува за зголемена самосвесност и емоционална интелигенција.
 • Ефективно самоуправување и успешно лично лидерство.
 • Зголемена продуктивност, деловни перформанси и лична одговорност.
 • Развивање на системска перспектива и разбирање на сложената динамика во организациските системи.
 • Развивање колективна перцепција и системско лидерство.

Времетраење и број на учесници

Системскиот НЛП Тим Билдинг кој ги вклучува горенаведените теми може да се организира или како еднодневна обука со опфат на најмногу до две теми од горенаведените, или како дводневна обука, со опфат на најмногу три теми од погоре наведените.

Системскиот НЛП Тим Билдинг што ги вклучува горенаведените програми се организира како дводневна обука.

 

 

Бројот на учесници може да биде максимум до 30 лица, без оглед дали се работи за еднодневен или дводневен настан.