• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Центарот за Бизнис Психологија е првиот меѓународен НЛП Центар во Македонија, акредитиран од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП) и член на Меѓународното здружение за НЛП – АНЛП и на Меѓународното здружение за коучинг – ИАЦ!

Нашите НЛП програми се акредитирани од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП)

 

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ, нуди широк спектар на деловни програми, програми за управување, коучинг и програми за личен развој, фокусирани на професионален и одржлив развој.

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е водечки центар кој што обезбедува професионални меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми и Коучинг програми во Македонија.

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е единствен центар на Балканот кој посветено го применува системскиот пристап во своите програми, кои се насочени кон постигнување на посакуваните резултати на индивидуите и бизнисите. Примената на системскиот пристап во процесот на креирање позитивни промени делува во насока на поврзување на индивидуите и деловите од различните системи во комплексни функционални целини.

Нашите програми се наменети за сите љубопитни трагачи и за сите индивидуи кои што чувствуваат потреба за промена и сакаат да инвестираат во својот личен и професионален развој.

Нудиме посебно формулирани обуки за различни типови организации, компании и здруженија на граѓани.

Нашите програми за личен и професионален развој се погодни за секоја личност и организација, ориентирани кон континуиран раст и подобрување на нивната индивидуална и колективна активност.

Добредојдени сте да се вклучите во нашите програми и да дознаете што може да постигнете со знаењето стекнато во нашиот центар.

Марина Анчевска Сопственик и Извршен Директор

Мисијата на Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е:

Да ги инспирира луѓето да креираат одржливи промени за да можат да го развијат сопствениот уникатен идентитет!

 

Ги поттикнуваме луѓето да станат свесни за нивните движечки сили, за усвоените обрасци и за инспирацијата за нивните достигнувања во животот.

Со користење на стекнатите знаења, вештини и увиди, луѓето можат да изберат да направат конструктивна промена во нивните животи.

Нашата мисија е да создадеме подобар свет, со тоа што ќе им дадеме на луѓето алатки да станат подобри професионалци, да ја зголемат сопствената самодоверба и да бидат ентузијасти и посреќни, за да можат, на нивен уникатен начин, да го направат нашиот свет подобро место.

Ги инспирираме луѓето да креираат холистички стил на живот како главна основа за леснотија и среќа.

Ги поддржуваме компаниите во процесите на нивните организациски промени преку обезбедување на коучинг за сите нивоа на управување и за вработените.

Зошто да соработувате со Центарот За Бизнис Психологија, Системски Нлп, Јие?

 

Веќе 13 години, Центарот организира разни тренинзи и настани, обучува и коучира тимови и поединци, соработува со голем број организации од различни сектори, учествува на меѓународни конференции, гостува во сите медиуми и портали. Ова се прави со цел да се подигне свеста кај секој поединец, тим и организација дека, за да се направи развојна промена, треба да се управува одредено движење. Во тоа придвижување треба да се тргне од поединецот, т.е. вашиот вработен и неговата врска со организацијата, односно фирмата како системска целина од која вработените се дел, при што секој вработен поединечно, преку сопственото учество, влијае во нејзината развојна динамика.

Богатото меѓународно искуство и постојаната желба за раст и развој, суптилно го наметна Центарот како меѓународно препознатлив бренд во областа на тренинзите за личен и професионален развој.

Преку вклучувањето на СИСТЕМСКИОТ КОУЧИНГ во сите програми Центарот, како единствен на Балканот, ви нуди уникатен и практичен пристап.

Што се подразбира под системски коучинг?

Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.

Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата, т.е. системот во кој што припаѓа.

Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.

Осознавањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци, т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.

Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.

Целта на системскиот коучинг е да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

 

Зошто да соработувате со Центарот За Бизнис Психологија, Системски Нлп, Јие?

 

Повеќе од 11 години, Центарот организира разни тренинзи и настани, обучува и коучира тимови и поединци, соработува со голем број организации од различни сектори, учествува на меѓународни конференции, гостува во сите медиуми и портали. Ова се прави со цел да се подигне свеста кај секој поединец, тим и организација дека, за да се направи развојна промена, треба да се управува одредено движење. Во тоа придвижување треба да се тргне од поединецот, т.е. вашиот вработен и неговата врска со организацијата, односно фирмата како системска целина од која вработените се дел, при што секој вработен поединечно, преку сопственото учество, влијае во нејзината развојна динамика.

Богатото меѓународно искуство и постојаната желба за раст и развој, суптилно го наметна Центарот како меѓународно препознатлив бренд во областа на тренинзите за личен и професионален развој.

Преку вклучувањето на СИСТЕМСКИОТ КОУЧИНГ во сите програми Центарот, како единствен на Балканот, ви нуди уникатен и практичен пристап.

Што се подразбира под системски коучинг?

Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.

Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата, т.е. системот во кој што припаѓа.

Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.

Осознавањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци, т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.

Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.

Целта на системскиот коучинг е да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

 

Што не прави единствени?

 

Применуваме уникатен пристап

 • Дијагностика на поблемите, релациите и на организацијата во целина.
 • Мапирање на ситуацијата во која се наоѓа организацијата и правецот на нејзиниот понатамошен развој.
 • Креирање на посебно формулирани (tailor-made) програмиклиентите се активно инволвирани и програмите се прилагодени според нивните потреби.
 • Примена на системскиот пристап и коучинг, за согледување на динамиките и процесите што се одвиваат во рамките на тимовите и организацијата како целина, со цел развој на нови стратегии за размислување и активности и постигнување резултати.

Спроведуваме меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми

 • Системската NLP Practitioner програма и Системската NLP Master Practitioner програма се акредитирани и сертифицирани од страна на American Board of NLP (ABNLP).
 • Учесниците на овие програми добиваат сертификат признаен и валиден ширум целиот свет.

Применуваме методологија на работа чиј резултат е вашиот успех

 • Спроведуваме eдукативни, сеопфатни, динамични, практични и интерактивни програми со цел вклучување на учесниците во процесот на остварување на посакуваната цел
 • Темите на нашите програми се актуелни и може да се користат за различни видови дејности.
 • Се применуваат индивидуални и групни вежби со употреба на корисни и веднаш применливи техники..
 • Се изведуваат практични тимски и организациски констелации кои имаат за цел едноставно разрешување на динамиките и заплетите во тимовите предизвикани од интеракциите помеѓу членовите во тимот.
 • Во тек на спроведувањето на програмите се водат активни дискусии и се разменуваат искуства.

Работата на Центарот за бизниз психологија, Системски и НЛП; ЈИЕ се одвива преку организација на:

 

 1. Тренинзи за индивидуалци

наменети за индивидуалци кои се подготвени да инвестираат во себе за личен и професионален развој, подобра конекција и релација со луѓето, нови можности, перспективи и успех во животот.

Во овој вид тренинзи се опфатени меѓународно акредитираните и сертифицирани НЛП програми кои ги спроведува Центарот:

 • Системска NLP Practitioner програма
 • Системска NLP Master Practitioner програма
 1. Тренинзи за компании

намененти за социјално одговорните компании, со развиена системска свест, компаниите кои сакаат да направат долгорочни промени и да напредуваат, а ќе напредуваат само доколку нивните вработени напредуваат лично. На таквите компании им е важно да се обучат луѓето на клучни позиции, кои што понатака ќе ги едуцираат своите вработени, најпрво преку личен пример, а потоа преку разни техники и алатки, бидејки – Современиот менаџер е – People developer!

Во овој вид тренинзи се опфатени системските тренинг и коучинг програми кои се посебно формулирани согласно потребите на компаниите, како и системските тим билдинг тренинзи.

 1. Коучинг сесии за индивидуалци

Наменети за индивидуалци кои се стремат да постигнат баланс меѓу приватниот и деловниот живот, зголемување на самодовербата, справување со стрес, подобрување на комуникацијата, развивање на талентите, подобрување на релациите со другите луѓе, развивање на животна визија, поставување и остварување на предизвикувачки цели, како и во многу други значајни моменти од животот.

 

Наши Клиенти во Македонија:

 

Клиенти за кои се организирани посебно формулирани тренинзи и тим билдинг:

 • Светска Банка – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Народна Банка на Република Македонија, Скопје, Македонија
 • Амбасада на Кралството Холандија, Скопје, Македонија
 • Амбасада на Обединетото Кралство, Скопје, Македонија
 • Forum Ziviler Friedensdienst e. V. – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Германска Меѓународна Соработка (GIZ) – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Стопанска Комора на Македонија, Скопје, Македонија
 • ЕВН Македоија”, Скопје, Македонија
 • Regional Environmental Center (REC) – Канцеларија Скопје, Македонија
 • CEED Macedonia (Center for Entrepreneurship and Executive Development), Скопје, Македонија
 • АКТАВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛИМИТЕД – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Институт Ludwig Boltzmann, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “Croatia Осигурување”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “QBE Македонија”, Скопје, Македонија
 • Македонија Осигурување – Vienna Insurance Group, Скопје, Македонија
 • Осигрителна компанија “Eurolink”, Скопје, Македонија
 • КБ Пензиски Фонд, Скопје, Македонија
 • НЛБ Нов Пензиски Фонд, Скопје, Македонија
 • Мобилен оператор ВИП, Скопје, Македонија
 • НВО Хуманост, Скопје, Македонија
 • Салон за мебел Дом Италиа”, Скопје, Македонија
 • “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Скопје, Македонија
 • Дом за стари лица Мери Терзиева”, Скопје, Македонија
 • Македонски Центар за Граѓанско Образование, Скопје, Македонија
 • АДИЕНТ, Струмица, Македонија
 • АВОН Македонија, Скопје, Македонија
 • Магнетик Груп, Скопје, Македонија
 • Компанија Novo Nordisk, Скопје, Македонија
 • Компанија Oriflame, Скопје, Македонија
 • Корпорација LEAR, Тетово, Македонија
 • Компанија TvP, Делчево, Македонија

Компании чии вработени учествувале на обуки организирани од страна на центарот:

 • Британски Совет, Скопје, Македонија
 • Германска Меѓунродна Соработка (GIZ) – поранешна Германска Техничка Соработка (GTZ), Скопје, Македонија
 • Групација за финансиско советување WVP Group Аustria, Скопје, Македонија
 • Brainobrain International Macedonia, Скопје, Македонија
 • Компанија “EVN Macedonia”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “Croatia Осигурување”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “QBE Македонија”, Скопје, Македонија
 • Осигрителна компанија “Eurolink”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Publicis Group”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Seavus”, Скопје, Македонија,
 • Компанија “Omni Events”, Скопје, Македонија
 • Мобилен оператор ОНЕ, Скопје, Македонија
 • Компанија “ESP” – Development and Management with Human Resources, Скопје, Македонија
 • Компанија “Samerimpex – Impulsi”, Consultancy in HR management, Скопје, Македонија
 • Компанија “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Скопје, Македонија
 • Компанија “Magna Sken”, Скопје, Македонија
 • Приватна продукција “TDM”, Скопје, Македонија
 • Компанија ATVA, Кичево, Македонија
 • Ресторан “Vodenica –Mulino”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Sinergija Plus”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Apolo Engineering”, Скопје, Македонија
 • Тренинг Центар “ДЕТРА”, Скопје, Македонија,
 • Хотел “Градче”, Кочани, Македонија
 • Дом за стари лица “Мери Терзиева”, Скопје, Македонија
 • НВО Хуманост, Скопје, Македонија
 • “Mall Group”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Avicena”, Скопје, Македонија
 • “MOST”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Lynx Animation”, Скопје, Македонија
 • “Факултет за физичка култура, спорт и здравје”, Скопје, Македонија
 • Компанија “The One”, Гостивар, Македонија
 • Компанија Toyota, Скопје, Македонија
 • “Македонски центар за меѓународна соработка”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Nova Solution”, Битола, Македонија
 • Компанија “P.I.C.CO.”, Скопје, Македонија
 • Компанија “APAVE”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Titan” – Скопје, Македонија
 • Компанија “Zlatex”, Скопје, Македонија
 • Ресторан “Plaza de Toros”, Скопје, Македонија

НАШИОТ ТИМ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Види Повеќе

Сања Бошковска Офис Менаџер


Види Повеќе

Јана Јанева НЛП Тренер


Види Повеќе

НАШИ СОРАБОТНИЦИ

Патриша Конлон НЛП Мастер ТренерВиди Повеќе

Анил Томас НЛП Мастер Практичар и Гешталт ТерапевтВиди Повеќе

Марија Кандераки НЛП Мастер ТренерВиди Повеќе