• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Центарот за Бизнис Психологија е првиот меѓународен НЛП Центар во Македонија, акредитиран од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП) и член на Меѓународното здружение за НЛП – АНЛП и на Меѓународното здружение за коучинг – ИАЦ!

Нашите НЛП програми се акредитирани од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП)

 

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ, нуди широк спектар на деловни програми, програми за управување, коучинг и програми за личен развој, фокусирани на професионален и одржлив развој.

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е водечки центар кој што обезбедува професионални меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми и Коучинг програми во Македонија.

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е единствен центар на Балканот кој посветено го применува системскиот пристап во своите програми, кои се насочени кон постигнување на посакуваните резултати на индивидуите и бизнисите. Примената на системскиот пристап во процесот на креирање позитивни промени делува во насока на поврзување на индивидуите и деловите од различните системи во комплексни функционални целини.

Нашите програми се наменети за сите љубопитни трагачи и за сите индивидуи кои што чувствуваат потреба за промена и сакаат да инвестираат во својот личен и професионален развој.

Нудиме посебно формулирани обуки за различни типови организации, компании и здруженија на граѓани.

Нашите програми за личен и професионален развој се погодни за секоја личност и организација, ориентирани кон континуиран раст и подобрување на нивната индивидуална и колективна активност.

Добредојдени сте да се вклучите во нашите програми и да дознаете што може да постигнете со знаењето стекнато во нашиот центар.

Марина Анчевска Сопственик и Извршен Директор

Мисијата на Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е:

Да ги инспирира луѓето да креираат одржливи промени за да можат да го развијат сопствениот уникатен идентитет!

 

Ги поттикнуваме луѓето да станат свесни за нивните движечки сили, за усвоените обрасци и за инспирацијата за нивните достигнувања во животот.

Со користење на стекнатите знаења, вештини и увиди, луѓето можат да изберат да направат конструктивна промена во нивните животи.

Нашата мисија е да создадеме подобар свет, со тоа што ќе им дадеме на луѓето алатки да станат подобри професионалци, да ја зголемат сопствената самодоверба и да бидат ентузијасти и посреќни, за да можат, на нивен уникатен начин, да го направат нашиот свет подобро место.

Ги инспирираме луѓето да креираат холистички стил на живот како главна основа за леснотија и среќа.

Ги поддржуваме компаниите во процесите на нивните организациски промени преку обезбедување на коучинг за сите нивоа на управување и за вработените.

Зошто да соработувате со Центарот За Бизнис Психологија, Системски Нлп, Јие?

 

Веќе 13 години, Центарот организира разни тренинзи и настани, обучува и коучира тимови и поединци, соработува со голем број организации од различни сектори, учествува на меѓународни конференции, гостува во сите медиуми и портали. Ова се прави со цел да се подигне свеста кај секој поединец, тим и организација дека, за да се направи развојна промена, треба да се управува одредено движење. Во тоа придвижување треба да се тргне од поединецот, т.е. вашиот вработен и неговата врска со организацијата, односно фирмата како системска целина од која вработените се дел, при што секој вработен поединечно, преку сопственото учество, влијае во нејзината развојна динамика.

Богатото меѓународно искуство и постојаната желба за раст и развој, суптилно го наметна Центарот како меѓународно препознатлив бренд во областа на тренинзите за личен и професионален развој.

Преку вклучувањето на СИСТЕМСКИОТ КОУЧИНГ во сите програми Центарот, како единствен на Балканот, ви нуди уникатен и практичен пристап.

Што се подразбира под системски коучинг?

Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.

Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата, т.е. системот во кој што припаѓа.

Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.

Осознавањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци, т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.

Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.

Целта на системскиот коучинг е да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

 

Зошто да соработувате со Центарот За Бизнис Психологија, Системски Нлп, Јие?

 

Повеќе од 11 години, Центарот организира разни тренинзи и настани, обучува и коучира тимови и поединци, соработува со голем број организации од различни сектори, учествува на меѓународни конференции, гостува во сите медиуми и портали. Ова се прави со цел да се подигне свеста кај секој поединец, тим и организација дека, за да се направи развојна промена, треба да се управува одредено движење. Во тоа придвижување треба да се тргне од поединецот, т.е. вашиот вработен и неговата врска со организацијата, односно фирмата како системска целина од која вработените се дел, при што секој вработен поединечно, преку сопственото учество, влијае во нејзината развојна динамика.

Богатото меѓународно искуство и постојаната желба за раст и развој, суптилно го наметна Центарот како меѓународно препознатлив бренд во областа на тренинзите за личен и професионален развој.

Преку вклучувањето на СИСТЕМСКИОТ КОУЧИНГ во сите програми Центарот, како единствен на Балканот, ви нуди уникатен и практичен пристап.

Што се подразбира под системски коучинг?

Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.

Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата, т.е. системот во кој што припаѓа.

Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.

Осознавањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци, т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.

Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.

Целта на системскиот коучинг е да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

 

Што не прави единствени?

 

Применуваме уникатен пристап

 • Дијагностика на поблемите, релациите и на организацијата во целина.
 • Мапирање на ситуацијата во која се наоѓа организацијата и правецот на нејзиниот понатамошен развој.
 • Креирање на посебно формулирани (tailor-made) програмиклиентите се активно инволвирани и програмите се прилагодени според нивните потреби.
 • Примена на системскиот пристап и коучинг, за согледување на динамиките и процесите што се одвиваат во рамките на тимовите и организацијата како целина, со цел развој на нови стратегии за размислување и активности и постигнување резултати.

Спроведуваме меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми

 • Системската NLP Practitioner програма и Системската NLP Master Practitioner програма се акредитирани и сертифицирани од страна на American Board of NLP (ABNLP).
 • Учесниците на овие програми добиваат сертификат признаен и валиден ширум целиот свет.

Применуваме методологија на работа чиј резултат е вашиот успех

 • Спроведуваме eдукативни, сеопфатни, динамични, практични и интерактивни програми со цел вклучување на учесниците во процесот на остварување на посакуваната цел
 • Темите на нашите програми се актуелни и може да се користат за различни видови дејности.
 • Се применуваат индивидуални и групни вежби со употреба на корисни и веднаш применливи техники..
 • Се изведуваат практични тимски и организациски констелации кои имаат за цел едноставно разрешување на динамиките и заплетите во тимовите предизвикани од интеракциите помеѓу членовите во тимот.
 • Во тек на спроведувањето на програмите се водат активни дискусии и се разменуваат искуства.

Работата на Центарот за бизниз психологија, Системски и НЛП; ЈИЕ се одвива преку организација на:

 

 1. Тренинзи за индивидуалци

наменети за индивидуалци кои се подготвени да инвестираат во себе за личен и професионален развој, подобра конекција и релација со луѓето, нови можности, перспективи и успех во животот.

Во овој вид тренинзи се опфатени меѓународно акредитираните и сертифицирани НЛП програми кои ги спроведува Центарот:

 • Системска NLP Practitioner програма
 • Системска NLP Master Practitioner програма
 1. Тренинзи за компании

намененти за социјално одговорните компании, со развиена системска свест, компаниите кои сакаат да направат долгорочни промени и да напредуваат, а ќе напредуваат само доколку нивните вработени напредуваат лично. На таквите компании им е важно да се обучат луѓето на клучни позиции, кои што понатака ќе ги едуцираат своите вработени, најпрво преку личен пример, а потоа преку разни техники и алатки, бидејки – Современиот менаџер е – People developer!

Во овој вид тренинзи се опфатени системските тренинг и коучинг програми кои се посебно формулирани согласно потребите на компаниите, како и системските тим билдинг тренинзи.

 1. Коучинг сесии за индивидуалци

Наменети за индивидуалци кои се стремат да постигнат баланс меѓу приватниот и деловниот живот, зголемување на самодовербата, справување со стрес, подобрување на комуникацијата, развивање на талентите, подобрување на релациите со другите луѓе, развивање на животна визија, поставување и остварување на предизвикувачки цели, како и во многу други значајни моменти од животот.

 

Наши Клиенти во Македонија:

 

Клиенти за кои се организирани посебно формулирани тренинзи и тим билдинг:

 • Светска Банка – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Народна Банка на Република Македонија, Скопје, Македонија
 • Амбасада на Кралството Холандија, Скопје, Македонија
 • Амбасада на Обединетото Кралство, Скопје, Македонија
 • Forum Ziviler Friedensdienst e. V. – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Германска Меѓународна Соработка (GIZ) – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Стопанска Комора на Македонија, Скопје, Македонија
 • ЕВН Македоија”, Скопје, Македонија
 • Regional Environmental Center (REC) – Канцеларија Скопје, Македонија
 • CEED Macedonia (Center for Entrepreneurship and Executive Development), Скопје, Македонија
 • АКТАВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛИМИТЕД – Канцеларија Скопје, Македонија
 • Институт Ludwig Boltzmann, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “Croatia Осигурување”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “QBE Македонија”, Скопје, Македонија
 • Македонија Осигурување – Vienna Insurance Group, Скопје, Македонија
 • Осигрителна компанија “Eurolink”, Скопје, Македонија
 • КБ Пензиски Фонд, Скопје, Македонија
 • НЛБ Нов Пензиски Фонд, Скопје, Македонија
 • Мобилен оператор ВИП, Скопје, Македонија
 • НВО Хуманост, Скопје, Македонија
 • Салон за мебел Дом Италиа”, Скопје, Македонија
 • “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Скопје, Македонија
 • Дом за стари лица Мери Терзиева”, Скопје, Македонија
 • Македонски Центар за Граѓанско Образование, Скопје, Македонија
 • АДИЕНТ, Струмица, Македонија
 • АВОН Македонија, Скопје, Македонија
 • Магнетик Груп, Скопје, Македонија
 • Компанија Novo Nordisk, Скопје, Македонија
 • Компанија Oriflame, Скопје, Македонија
 • Корпорација LEAR, Тетово, Македонија
 • Компанија TvP, Делчево, Македонија

Компании чии вработени учествувале на обуки организирани од страна на центарот:

 • Британски Совет, Скопје, Македонија
 • Германска Меѓунродна Соработка (GIZ) – поранешна Германска Техничка Соработка (GTZ), Скопје, Македонија
 • Групација за финансиско советување WVP Group Аustria, Скопје, Македонија
 • Brainobrain International Macedonia, Скопје, Македонија
 • Компанија “EVN Macedonia”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “Croatia Осигурување”, Скопје, Македонија
 • Осигурителна компанија “QBE Македонија”, Скопје, Македонија
 • Осигрителна компанија “Eurolink”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Publicis Group”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Seavus”, Скопје, Македонија,
 • Компанија “Omni Events”, Скопје, Македонија
 • Мобилен оператор ОНЕ, Скопје, Македонија
 • Компанија “ESP” – Development and Management with Human Resources, Скопје, Македонија
 • Компанија “Samerimpex – Impulsi”, Consultancy in HR management, Скопје, Македонија
 • Компанија “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Скопје, Македонија
 • Компанија “Magna Sken”, Скопје, Македонија
 • Приватна продукција “TDM”, Скопје, Македонија
 • Компанија ATVA, Кичево, Македонија
 • Ресторан “Vodenica –Mulino”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Sinergija Plus”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Apolo Engineering”, Скопје, Македонија
 • Тренинг Центар “ДЕТРА”, Скопје, Македонија,
 • Хотел “Градче”, Кочани, Македонија
 • Дом за стари лица “Мери Терзиева”, Скопје, Македонија
 • НВО Хуманост, Скопје, Македонија
 • “Mall Group”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Avicena”, Скопје, Македонија
 • “MOST”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Lynx Animation”, Скопје, Македонија
 • “Факултет за физичка култура, спорт и здравје”, Скопје, Македонија
 • Компанија “The One”, Гостивар, Македонија
 • Компанија Toyota, Скопје, Македонија
 • “Македонски центар за меѓународна соработка”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Nova Solution”, Битола, Македонија
 • Компанија “P.I.C.CO.”, Скопје, Македонија
 • Компанија “APAVE”, Скопје, Македонија
 • Компанија “Titan” – Скопје, Македонија
 • Компанија “Zlatex”, Скопје, Македонија
 • Ресторан “Plaza de Toros”, Скопје, Македонија

НАШИОТ ТИМ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Види Повеќе

Јулија Владимирова Офис Менаџер


Види Повеќе

Зоран Паризов Асистент Тренер и Коуч


Види Повеќе

Јана Јанева Асистент на тренинзи


Види Повеќе

НАШИ СОРАБОТНИЦИ

Патриша Конлон НЛП Мастер ТренерВиди Повеќе

Анил Томас НЛП Мастер Практичар и Гешталт ТерапевтВиди Повеќе

Марија Кандераки НЛП Мастер ТренерВиди Повеќе

Мирослав Драганов Мотивациски ГоворникВиди Повеќе

Лимба Веселиновиќ Извршен ТренерВиди Повеќе